Pienyrittäjien koulutukset

Pienyrittäjien koulutukset lähtivät käyntiin Helsingissä. Yrittäjille on tarjolla Tietoa ja tiedonhankintaa yritystoimintasi tueksi -koulutuspaketti, joka on jaettu kolmeen koulutuskertaan. Yksi koulutuskerta kestää kolme ja puoli tuntia. Ensimmäinen koulutuskerta keskittyy tiedonhankinnan taitoihin, internet-tiedonhakuun sekä kirjaston palveluihin. Toisessa koulutuksessa tarkastellaan yrittäjille hyödyllisiä tiedonlähteitä esimerkiksi toimialan ja markkinoiden seuraamiseen. Sosiaalista mediaa tarkastellaan kolmannella koulutuskerralla. Näkökulmana on tiedonhankinta uudessa verkkomaailmassa yrityksen tarpeisiin.

Tänä keväänä koulutuspaketteja on pidetty Helsingin yrittäjille Pasilan kirjastossa kaksi kertaa. Koulutuksia markkinoitiin yhteistyökumppanimme Helsingin yrittäjät ry:n kautta. Kokemukset, vastaanotto ja koulutukseen osallistujilta kerätty palaute on ollut positiivista. Myös puskaradio on toiminut, sillä olemme saaneet koulutuksessa kyselyitä koulutuksen uudelleen järjestämisestä. Osallistuvan yrittäjän tuttavat haluavat myös osallistua.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Pienyrittäjien koulutukset

Uusia kohderyhmiä mukaan

Kiravon koulutukset laajenevat tämän vuoden kuluessa viiteen uuteen kirjastoon, Lohjalle, Kirkkonummelle, Kauniaisiin, Inkooseen ja Raisioon. Samalla tulee mukaan kaksi uutta kohderyhmää, pienyrittäjät ja martat.

Pienyrittäjät on haasteellinen ryhmä, jonka kouluttamisesta ei yleisessä kirjastossa ole juuri kokemusta. Kirjastosta haetaan kyllä useinkin neuvoa, kun ollaan perustamassa yritystä. Nyt on lähtökohtana hakea aineistoa ja suunnitella koulutuspaketti, joka tukee sekä yritystoiminnan pyörittämistä että antaa valmiuksia hakea ja löytää ajankohtaista tietoa omasta toimialasta. Projektisuunnitelmaa varten saatoimme jo hyödyntää yhteistyökumppanimme Helsingin Yrittäjät ry:n koulutustarvekyselyä, jonka pohjalta nyt päästiin kartoittamaan yrittäjien tiedontarpeita. Hyvää harjoitusta tämän sisällön suunnitteluun on, kun suunnitellaan Helsingin Yrittäjät ry:n henkilökunnalle oma koulutuspäivä kirjaston ja internetin aineistoista.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Uusia kohderyhmiä mukaan

Kiravo-koulutusten vuositilastoa

Ensimmäisenä varsinaisena toimintavuonna projektissa suunniteltuihin ja toteutettuihin koulutuksiin osallistui 40 lukion opettajaa. Kiravo-kirjastoista osallistui lisäksi 39 henkilöä projektin kouluttajakoulutuksiin.

Lukukauden kuluessa osallistui 335 lukiolaista projektissa suunniteltuun ja kirjastoissa toteutettuun koulutukseen.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Kiravo-koulutusten vuositilastoa

Tiedonhallintaa opettajille

Kiravo-koulutuksen yhtenä tavoitteena on ohjata osallistujia hyödyntämään uuden verkkomaa-ilman ja sosiaalisen median työkaluja tiedonhallinnassa ja opetustyön tukena.
Tässä kolmannessa koulutuspäivässä perehdytään reaaliaikaiseen ja visuaalisen tiedonhakuun sekä verkko 2.0 -sovellusten hyödyntämiseen opetuksessa ja oman alan seuraamiseen. Koulutuspäivänä opettajat oppivat rakentamaan henkilökohtaisen oppimisympäristön (personal learning environment eli PLE) tiedonhallintaa varten. Tavoitteena on, että näin opitaan hallitsemaan ja suodattamaan kiinnostava ammatillinen tieto siitä runsaasta uutisvirrasta, jossa kaikki nykyään elämme.

Opettajien koulutuksesta saatu palaute oli hyvin positiivinen ja innostava. Juuri äidinkielen opettajien tarpeisiin kirjastoissa tietysti onkin runsaasti erilaisia, myös kirjastojen itse tuottamia aineistoja. Palaute kannusti, tästä on hyvä jatkaa!

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Tiedonhallintaa opettajille

Projektin välillinen kohderyhmä: lukiolaiset

Koska projektin kohderyhmät kuuluvat työikäisen väestöön, ovat lukion 2. asteen opiskelijat projektissa välillinen kohderyhmä, joka on vasta suuntautumassa jatko-opintoihin ja sitä kautta työelämään. Tämän tueksi heille suunnitellaan ja toteutetaan projektissa kahden tunnin koulu-tuspaketti, aiheina verkkotiedonlähteet sekä tiedonhankintaan liittyvät eettiset periaatteet.

Ajatuksena on, että projektissa luodun mallin pohjalta sekä opettajat että oppilaat pystyvät lisääntyneiden tiedonhankintataitojen myötä hyödyntämään erilaisia tiedonlähteitä nykyistä monipuolisemmin ja laajemmin.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Projektin välillinen kohderyhmä: lukiolaiset

Kouluttajakoulutusta

Vähän opastaneille tai aloitteleville opastajille on nyt suunniteltu ja toteutettu kolmen päivän koulutuskokonaisuus, jossa yhdessä pohdittiin, millaisia tiedonlähteitä kirjastoista kullekin kohderyhmälle löytyisi ja mihin asioihin projektin kohderyhmät ylipäätään ensisijaisesti tietoa kirjastosta hakisivat ja löytäisivät. Tutustuttiin myös verkko 2.0 –työkaluihin opetuksen tukena.

Samalla perehdyttiin myös koulutuksen didaktiikkaan ja oppitunnin valmisteluun, mihin kirjastolaisia perehdytti yliopettaja Merja Alanko-Turunen Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Ohjaamo-koulutuspalvelun Jutta Lainon aiheena oli kouluttajan ilmaisutaidot. Koulutus on pienryhmäkoulutusta ja ainakin kaksi 14 osallistujan ryhmää on tiedossa.

Yhdessä Eduskunnan kirjaston kanssa suunniteltiin Kiravo-kirjastojen opastajille koulutuspäivä oikeudellisista tiedonlähteistä, ajatellen yrittäjien koulutusten suunnittelua. Eduskunnan kirjaston tietopalveluasiantuntijat toimivat kouluttajina. Kokonaisuuden kolmas koulutuspäivä verkko 2.0 -työkaluista pidetään myöhemmin syksyllä.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Kouluttajakoulutusta

Ensimmäinen kohderyhmä: opettajat

Projektin toteutus etenee siten, että kirjastot ja kohderyhmät tulevat koulutuksen piiriin vaiheittain. Ensimmäisenä varsinaisena kohderyhmänä ovat opettajat ja opetusvirastojen päätöksellä lukion äidinkielen opettajat Helsingistä, Espoosta ja Vantaalta.

Opettajille suunniteltuun koulutuspakettiin sisältyy kolme koulutuspäivää. Opettajat tutustuvat tai kertaavat ensin tiedonhankinnan perusteita ja tiedonhankinnan prosessiin liittyviä sisältöjä, kuten aiheen määrittely, tiedonhaku hakustrategioneen, tiedon paikantaminen, työstäminen ja tiedon luotettavuuden arviointi ja lähdekritiikki. Samalla osallistujat saivat vinkkejä siihen, miten tiedonhankintaa voi opettaa oppilaille ja miten kirjastot voivat tukea tiedonhaun perusteiden opetusta.

Toisena koulutuspäivänä osallistujat oppivat hakemaan tietoa oppiaineensa kannalta keskeisistä tiedonlähteistä. Koulutuspäivässä opitaan hyödyntämään ja käyttämään sekä kirjaston tarjoamia aineistoja, tietokantoja ja tietopalvelua että verkossa vapaasti tarjolla olevia tiedonlähteitä.Kiravo-koulutukset toteutetaan pienryhmissä ja kun mukana on aina kaksi kouluttajaa, on helppo seurata, että kaikki osallistujat pysyvät mukana. Tähän kolmipäiväiseen Kiravo-koulutukseen osallistui yhteensä 40 lukion äidinkielen opettajaa.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Ensimmäinen kohderyhmä: opettajat

Startti: Kouluttajien koulutusta

Projektin toteutuksen avainryhmänä mukana olevien kirjastojen henkilökunta kouluttautuu kouluttajiksi. Tätä varten Kai Halttunen piti projektin henkilöstölle ja ensi vaiheen kirjastojen kouluttajille koulutuspäivän. Aiheina olivat kouluttamisen perusasiat, koulutustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä opastettavan asian havainnollistaminen, visualisointi ja vuorovaikutus.  Samalla pohdittiin, mitä erityispiirteitä sisältyy nimenomaan tiedonhaun ohjaukseen.

Koulutuksen suunnittelua varten on perustettu työryhmät, joissa ovat mukana projektihenkilöstön lisäksi kirjastojen kouluttajat sekä opetusvirastojen edustajat.
Kouluttajien suunnittelua ja yhteydenpitoa varten otettiin käyttöön työskentelyalustaksi Ning-ympäristöt, jonne myös materiaalit väliaikaisesti tallennetaan, kunnes tarkentuu niiden lopullinen sijainti.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Startti: Kouluttajien koulutusta

Lähtökohtia

Kiravo on koulutusprojekti, jossa on tavoitteena tarjota osallistujille valmiuksia hyödyntää
työssään monipuolisesti erilaisia tiedonlähteitä, kirjaston aineistoista ja tietokannoista verkosta löytyviin tiedonlähteisiin.

Projektin kohderyhminä ovat opettajat, pienyrittäjät ja Marttaliiton jäsenet. Välillisenä kohderyh-mänä ovat toisen asteen opiskelijat.

Digitaalisia tiedonlähteitä on tarjolla runsaasti, mutta niiden käyttö jää usein alhaiseksi
ja tiedonhankintataitojen puuttumisen takia kirjastonkävijät eivät välttämättä löydä aineistoa. Kuten ”Opetusministeriön kulttuuripolitiikka 2015” -julkaisussa  todetaan, kirjastoissa on  paljon aineistoja, tiedonlähteitä, joiden olemassaolosta asiakkaat eivät välttämättä tiedä. Kiravo-projektin lähtökohta onkin juuri tässä.

Yleisen kirjaston asiakaskunta on hyvin heterogeeninen. Kirjastossa on totuttu suunnittelemaan palveluita lähtökohtana ryhmitellä asiakkaat esim.lapsiin, nuoriin, senioireihin, maahanmuuttajiin. Projektirahoitus on nyt tuonut mahdollisuuden suunnitella ja pilotoida palveluita ja toimintaa hieman erilaisesta näkökulmasta ja työikäiselle väestölle segmentoiden.

Kouluttajina toimivat projektin suunnittelijat sekä mukana olevien kirjastojen henkilökunta. Koulutusten sisällöt suunnitellaan yhteistyössä kirjastojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin saadaan suoraan tietoa osallistujien ja kohderyhmien tiedontarpeista.

Kirjastot saavat tässä yhteydessä erinomaisen mahdollisuuden tarkastella kokoelmaa ja tarjon-taa kunkin kohderyhmän näkökulmasta: löytääkö esim. opettaja kirjastosta aineistoa oppitun-nin valmisteluun tai löytääkö pienyrittäjä tukea oman yritystoimintansa kehittämiseksi ja miten yhdistystoiminnassa voitaisiin hyödyntää kirjastojen aineistoja?  Yleisen kirjaston tehtäviin kuuluu huolehtia kansalaisen tietohuollosta ja tätä varten kirjaston tulee asettaa asiakkaiden käyttöön erilaisia tiedonlähteitä. Voimme nyt projektin koulutuksessa testata ja tutkia, miten asiakkaat niitä voisivat parhaiten työssään hyödyntää ja olemmeko hankkineet juuri niitä tiedonlähteitä, joita he ensisijaisesti tarvitsevat.

Tallennettu kategorioihin Uncategorized | Kommentit pois päältä artikkelissa Lähtökohtia